Inleiding tot de site

De publicatie van deze website gebeurt door NSF Euro Consultants NV met BTW-nummer BE 0440.521.936 en met hoofdzetel in De Kleetlaan 12A – 1831  Diegem

De verantwoordelijke uitgever voor de website kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 2 703 03 50 en aangeschreven worden per e-mail via contact@consumerfeedback.be.

De website is gehost bij: GoDaddy

Deze pagina beschrijft de voorwaarden van een juridische overeenkomst (hierna, “Gebruiksvoorwaarden”) tussen u en NSF Euro Consultants NV, die ook namens haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen optreedt (hierna gezamenlijk “NSF” genoemd). Door deze website te raadplegen, via volgend webadres https://consumerfeedback.be/ of gebruik te maken van zijn inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), erkent en verklaart u uitdrukkelijk dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u deze vrijwillig en onherroepelijk respecteert en accepteert. U stemt er ook mee in om alle wetten en regelgeving na te leven die van toepassing zijn op het gebruik van deze website, het internet en de activiteiten verbonden aan het gebruik van deze website.

Als u het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik dan deze website niet. Indien u, of de instantie van wie u een login-ID en wachtwoord ontving, zich heeft geabonneerd op bepaalde inhoud of diensten of zich heeft geregistreerd om gebruik te maken van bepaalde diensten die op deze website worden aangeboden en dit door middel van een schriftelijke overeenkomst, in de vorm van een addendum, bestelformulier of andere, (hierna “Overeenkomst”), dan zijn deze Gebruiksvoorwaarden een aanvulling op die overeenkomst en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst bovenop de Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, erkent u dat u de Overeenkomst hebt gelezen en erdoor gebonden bent (als u een kopie van de Overeenkomst wenst, neem dan contact op met de contractbeheerder van uw bedrijf).

NSF behoudt het recht om op elk moment de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of uit te breiden. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Het feit dat u de website en zijn inhoud blijft raadplegen en gebruiken na de publicatie van de wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden, betekent dat u deze wijzigingen gelezen en aanvaardt hebt. Als u de Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het raadplegen of gebruiken van deze website en zijn Inhoud. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op de Gebruiksvoorwaarden door u voorgesteld, zijn niet van kracht of hebben geen effect, tenzij en totdat NSF deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft goedgekeurd.

Intellectuele eigendom

U verwerft absoluut geen rechten of licenties op deze website of zijn teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, audio, video, artwork, computercode, informatie, gegevens en materiaal (gezamenlijk, de “Inhoud” genoemd) met uitzondering van het beperkte recht om deze website en Inhoud te gebruiken voor uw eigen persoonlijke, interne, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

NSF (of de betrokken partner of Data Provider van NSF (zoals hieronder gedefinieerd), naar gelang het geval) heeft de exclusieve eigendom en de intellectuele eigendomsrechten van deze website, met inbegrip van alle inhoud, modellen, software, informatie, gegevens, documentatie, computerprogramma’s, systemen, aanpassingen, verbeteringen, ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, “look and feel” en inhoud, en verbeteringen, wijzigingen of aanvullingen erop. U mag dit materiaal niet kopiëren voor welk doel dan ook (ook niet door reverse engineering). U mag het niet aan derden bekendmaken voor welk doel ook; (ii) noch door handelingen of nalatigheid inbreuk plegen op NSF’s intellectuele eigendomsrechten op deze website of zijn Inhoud. U erkent dat deze website, ontwikkeld, samengesteld, voorbereid, herzien, geselecteerd en opgemaakt is door NSF en anderen (met inbegrip van informatiebronnen van derden (“Data Provider”)) en zij daarvoor gebruik maakten van methoden en beoordelingsnormen ontwikkeld en toegepast middels de nodige investeringen in tijd, moeite en geld, en dat dit aldus een waardevolle intellectuele eigendom vormt en deel uitmaakt van de bedrijfsgeheimen van NSF en/of de Data Provider.

U mag op geen enkele wijze handelsmerken, handelsnamen of servicemerken van NSF gebruiken op een manier die toegankelijk of beschikbaar is voor derden. U erkent dat u geen eigendoms- of licentierechten hebt voor een van deze namen of merken.

Hyperlinks

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden u ter informatie doorgegeven en NSF is op geen enkel manier verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde website. Bovendien impliceert een link naar een niet-NSF-website niet dat NSF-verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze derdenwebsite heeft of aanvaardt.

Afwijzing van garanties.

DEZE WEBSITE MET ZIJN INHOUD WORDT DOOR NSF VERSTREKT OP EEN “AS IS”-BASIS. NSF, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH DE DATA-PROVIDER, BIEDT GEEN ENKELE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN DEZE WEBSITE OF ZIJN INHOUD, EN EVENMIN VOOR RESULTATEN DIE U OF ANDEREN ZOEKEN TE VERKRIJGEN OF BEREIKT HEBBEN DOOR HET GEBRUIK VAN ZIJN INHOUD. U ERKENT HIERBIJ DAT ER GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES GEBODEN WORDEN VOOR EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN DAT ER GEEN ENKELE GARANTIE, BORGSTELLING OF VERKLARING GEGEVEN WORDT DOOR NSF, EEN GELIEERDE ONDERNEMING OF DATA-PROVIDER, MET UITZONDERING VAN DE VERKLARINGEN VAN NSF DIE SPECIFIEK IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN UITEENGEZET.

Geen aansprakelijkheid.

NSF, NOCH ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DATA-PROVIDER, IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE ONJUISTHEDEN, FOUTEN OF OMISSIES -ONGEACHT DE OORZAAK – IN DE INHOUD DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT OF VOOR EVENTUELE SCHADE (DIRECT OF INDIRECT) DOOR U OF EEN VAN UW KLANTEN OPGELOPEN EN, DIE DAARUIT ZOU ZIJN VOORTGEVLOEID. BINNEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN, ZAL NSF, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DATA-PROVIDER, IN GEEN ENKEL GEVAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ DIE VIA U TOEGANG HEEFT TOT DEZE WEBSITE EN/OF ZIJN INHOUD EN DIE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT (INCLUSIEF EEN VERGOEDING), ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), GARANTIES (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET), KRACHTENS DE WET OF ANDERSZINS, EN IN GEEN GEVAL VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VOOR EEN SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF OF VOORBEELD MET BETREKKING TOT HET VOORWERP VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VAN DEZE WEBSITE EN/OF ZIJN INHOUD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN BUSINESS, VERLIES VAN KANSEN, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, VERHINDERD OF AAN NSF AANGEKONDIGD WORDEN.

Cookies en tracers

De site heeft een publieksmeetsysteem, evenals een deelfunctie op sociale netwerken.

Volgens de EU-richtlijn moeten internetgebruikers op de hoogte worden gebracht en hun toestemming geven voordat tracers worden ingevoegd (beter bekend als “cookies”). Internetgebruikers hebben de mogelijkheid om te kiezen om niet getraceerd te worden door middel van het instellen van hun internetbrowser zodat die de installatie van cookies weigert. Zie uw browserinstellingen voor meer informatie over het beheer van uw cookies. Als u alle cookies, inclusief functionele cookies, uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet goed werken.

Meting van het publiek

Cookies voor publieksmeting zijn kleine bestanden waarmee men verkeersstatistieken op de website kan kennen en analyseren: de bezochte pagina’s, het aantal bezoeken, het bouncepercentage, de oorsprong van de bezoeken,… Cookies voor publieksmetingen zijn volledig anoniem.

Sociale netwerken

Sociale media-cookies worden gekoppeld aan knoppen die het gemakkelijker maken om pagina’s en artikelen op sociale netwerken te delen.

NSF Privacybeleid

Bij NSF International streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten en leveranciers, evenals hun vertegenwoordigers, te respecteren met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites die worden aangeboden door NSF International, 789 North Dixboro Rd, Ann Arbor, MI 48105 USA) of zijn dochterondernemingen (elk een NSF-entiteit en hieronder gezamenlijk NSF of wij/we/ons/onze genoemd).

Deze privacyverklaring beschrijft welke soorten informatie we van u kunnen verzamelen of die u aan ons kunt verstrekken, bijvoorbeeld wanneer u de websites, applicaties, sociale media, software en andere diensten bezoekt die door of namens NSF worden aangeboden (inclusief maar niet beperkt tot www.nsf.org; gezamenlijk de “websites“), evenals onze praktijken voor het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en openbaar maken van die informatie. Lees deze privacyverklaring a.u.b. aandachtig om begrip te krijgen van ons beleid en praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe we deze behandelen.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen. Klik op controleren voor updates. Als u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring, neem a.u.b. contact op met data.protection@nsf.org. Voor personen in de Volksrepubliek China kunt u ook contact opnemen met china@nsf.org.

Persoonsgegevens

Kinderen jonger dan dertien jaar

Onze websites zijn niet bedoeld voor kinderen jonger dan dertien jaar. We verzamelen bewust geen persoonlijke informatie van kinderen onder 13. Als u jonger bent dan dertien jaar, gebruik onze website dan niet of verstrek er geen informatie op en verstrek geen informatie over uzelf aan ons, inclusief uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres of een schermnaam of gebruikersnaam die u mogelijk gebruikt. Als we vernemen dat we persoonsgegevens hebben verzameld of ontvangen van een kind jonger dan dertien jaar zonder verificatie van de toestemming van de ouders (voor zover dergelijke toestemming vereist is), zullen we die informatie verwijderen. Als u van mening bent dat we over informatie beschikken van of over een kind van jonger dan dertien jaar, neem dan a.u.b. contact op met ons via ons gegevensbeschermingsteam: NSF International, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor MI 48105 of via e-mail naar data.protection@nsf.org. Voor personen in de Volksrepubliek China kunt u ook contact opnemen met china@nsf.org.

Soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

Wanneer u een verzoek indient of elektronisch informatie doorgeeft aan een NSF-entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, bestellingen, abonnementen, registratie, deelname aan een wedstrijd of enquête, opmerkingen, feedback, formulieren, transacties, sollicitaties en cv’s), wordt u soms gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, inclusief, maar niet beperkt tot, uw naam, aanspreking, bedrijf, adres, telefoon- en faxnummers, e-mailadres en branche, evenals toepasselijke categorieën van persoonsgegevens (zoals transactiegegevens in het geval van transacties). Wanneer u een van onze websites bezoekt, kunnen we ook automatisch elektronische identificatie- en configuratiegegevens verzamelen, zoals apparaat- of verbindingsgerelateerde details. Dit soort gegevens zullen in vele gevallen worden beschouwd als persoonsgegevens onder de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, en we kunnen uw toestemming verkrijgen (indien vereist door de toepasselijke wetgeving) voordat we uw persoonsgegevens verzamelen, zoals hierboven beschreven.

Naast het rechtstreeks verkrijgen van persoonsgegevens van u of uw apparaat, kunnen wij dergelijke persoonsgegevens ook verkrijgen van derden, bijvoorbeeld onze zakenpartners.

Voor meer informatie over de geautomatiseerde verzameling van informatie via cookies en vergelijkbare bestanden/tags, zie de onderstaande rubriek over Cookies.

Doeleinde van de verwerking

We gebruiken informatie die we over u verzameld hebben of die u ons verstrekt hebt, waaronder persoonsgegevens. Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming verkrijgen. Anders verwerken we uw persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

 • Op basis van ons legitieme belang bij het promoten van onze diensten:
  • Om onze diensten, websites en hun inhoud aan u te presenteren.
  • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan onze websites of producten of diensten die wij via deze websites aanbieden of leveren.
 • Op basis van een (potentiële) overeenkomst met u of ons gerechtvaardigd belang bij het sluiten of uitvoeren van een overeenkomst met uw werkgever:
  • Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons verzoekt.
  • Om om het even welk ander doeleinde te vervullen waarvoor u deze verstrekt hebt.
  • Om aan onze verplichtingen te voldoen en onze rechten te doen gelden die voortvloeien uit contracten aangegaan tussen u en ons, met inbegrip van facturering en inning.
 • Voor elk ander doeleinde met uw toestemming.

Het helpt ons onze websites te verbeteren en een betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening te verstrekken, onder andere door ons in staat te stellen om:

 • U te herkennen wanneer u onze websites opnieuw bezoekt.
 • Uw zoekopdrachten te versnellen.
 • Ons aantal bezoekers en hun gebruiksgedrag in te schatten.
 • Informatie op te slaan over uw voorkeuren (mailinglijsten waarvoor u zich heeft aangemeld, diensten waarin uw bedrijf geïnteresseerd is), waardoor we onze websites kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • We kunnen uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen over onze eigen diensten die voor u interessant kunnen zijn. Als u niet wilt dat we uw gegevens op deze manier gebruiken, raadpleeg dan “Uw rechten als betrokkene”.
 • Sommige rechtsgebieden, zoals de Volksrepubliek China, vereisen de openbaarmaking van een reeks details over buitenlandse ontvangers. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Wanneer we uw persoonsgegevens verwerken voor doeleinden die niet in deze privacyverklaring zijn vermeld, zullen we uw toestemming verkrijgen (indien vereist door de toepasselijke wetgeving).

Openbaring van uw persoonsgegevens

We kunnen geaggregeerde informatie over onze gebruikers en informatie die geen personen identificeert, zonder beperking openbaar maken. Met uw toestemming (indien vereist door de toepasselijke wetgeving) kunnen we persoonsgegevens openbaar maken die we verzamelen of die u verstrekt, zoals beschreven in deze privacyverklaring:

 • Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen met als doel het leveren van de dienst waarvoor u deze heeft verstrekt. We kunnen ook gegevens die via cookies en soortgelijke technologie zijn verzameld, delen met onze leveranciers om op andere websites te adverteren of promoten aan u terwijl u op het internet surft. We kunnen onze gelieerde ondernemingen en leveranciers ook toestaan om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van geaggregeerde statistieken – statistieken die niet door ons aan een specifieke consument zijn gekoppeld – over consumentengedrag, verkoop, online activiteitspatronen en informatie over gerelateerde diensten.
 • Aan contractanten, dienstverleners en andere derde partijen die we gebruiken om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en deze alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan openbaren.
 • Aan een koper of andere opvolger in het geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, liquidatie of enige andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van NSF, hetzij als een goed renderend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of een soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke informatie over de gebruikers van onze website waarover NSF beschikt, deel uitmaakt van de overgedragen activa.
 • Om het doel te bereiken waarvoor u deze verstrekt hebt.
 • Voor andere doeleinden die wij meegedeeld hebben wanneer u de informatie verstrekte.
 • Met uw toestemming aan specifieke derden of voor specifieke verwerkingsactiviteiten.

We kunnen uw persoonsgegevens ook openbaren:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op verzoeken van de overheid of regelgevende instanties.
 • Om onze gebruiksvoorwaarden of voorwaarden van andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen, inclusief voor facturerings- en inningsdoeleinden.
 • Indien we van mening zijn dat openbaring noodzakelijk of gepast is om de rechten, eigendom of veiligheid van NSF, onze klanten of anderen te beschermen.

De bovenstaande derden kunnen optreden in de hoedanigheid van gegevensverwerkers of gegevensbeheerders, afhankelijk van hun relatie met ons.

Internationale gegevensoverdrachten

Uw persoonsgegevens kunnen internationaal worden doorgegeven aan onze groepsentiteiten of aan externe partijen. Een lijst met de wereldwijde kantoren van NSF is als referentie beschikbaar op www.nsf.org.

In geval van overdracht van persoonsgegevens van (in eerste instantie vanuit een land binnen de Europese Economische Ruimte naar een ander land buiten de Europese Economische Ruimte, of in eerste instantie van uw woonplaats naar een ander land buiten uw woonplaats) garandeert NSF systematisch de toepassing van een adequaat en vergelijkbaar niveau van bescherming van dergelijke persoonsgegevens met goedgekeurde middelen (bijvoorbeeld het invoeren van standaardcontractbepalingen over de verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld in overeenstemming met de modelclausules van de Europese Commissie, waarbij wordt gegarandeerd dat de ontvanger adequate organisatorische en technische maatregelen heeft genomen om uw persoonsgegevens te beschermen). U kunt meer informatie over dergelijke maatregelen verzoeken (inclusief kopieën indien relevant) door contact op te nemen met NSF via de onderstaande contactgegevens.

Sommige rechtsgebieden, zoals de Volksrepubliek China, vereisen de openbaarmaking van een reeks details over buitenlandse ontvangers. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Uw rechten als betrokkene

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, heeft u mogelijk enkele of alle van de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek in te dienen door contact op te nemen met NSF via data.protection@nsf.org of china@nsf.org.  Vermeld uw persoonsgegevens en een manier om uw identiteit te verifiëren (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).

Houd er rekening mee dat NSF verzoeken kan afwijzen die buitensporig zijn of misbruik maken van het relevante recht.

 • Recht op toegang. Mogelijk hebt u het recht om bevestiging te krijgen of NSF persoonsgegevens over u verwerkt en, zo ja, om een kopie daarvan te verkrijgen. Voor bepaalde soorten gegevens heeft u mogelijk ook recht op gegevensportabiliteit.
 • Nauwkeurigheid van de gegevens: recht op rectificatie en recht op verwijdering. Onder bepaalde omstandigheden kunt u de mogelijkheid hebben om uw persoonsgegevens te corrigeren of de verwijdering ervan te verzoeken, op voorwaarde dat aan de toepasselijke wettelijke vereisten wordt voldaan. Het recht op verwijdering is onderworpen aan verschillende uitzonderingen, met name als het gaat om persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is ter ondersteuning van rechtszaken of om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.

Houd er rekening mee dat het voor ons niet altijd mogelijk is om uw persoonsgegevens op de betreffende website te verwijderen zonder ook uw gebruikersaccount te verwijderen. Indien van toepassing heeft u mogelijk ook het recht om de verwijdering van uw account te verzoeken als u er heeft aangemaakt bij ons.

 • Grenzen aan de verwerking: recht op beperking, recht op bezwaar en recht op beperking of intrekking van toestemming. Daarnaast heeft u mogelijk het recht om informatie te verzoeken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de rechtmatige belangen van NSF (zie hierboven) en om anderszins de beperking van bepaalde vormen van verwerking in specifieke omstandigheden te verkrijgen. In het bijzonder met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden kunt u te allen tijde het recht hebben om hiertegen bezwaar te maken. Wanneer een verwerking gebaseerd is op toestemming, heeft u mogelijk het recht om deze toestemming op elk moment te beperken of in te trekken (zonder dat dit gevolgen heeft voor de verwerking voorafgaand aan de intrekking van de toestemming).

U kunt dit recht uitoefenen door ons een e-mail te sturen met uw verzoek naar data.protection@nsf.org of china@nsf.org. Als we u een promotionele e-mail hebben gestuurd, kunt u op het afmeldingsvakje onderaan de e-mail klikken zodat u in de toekomst geen dergelijke e-mails meer krijgt. Deze opt-out is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een serviceaankoop, garantieregistratie, service-ervaring of andere transacties.

Met betrekking tot cookies en trackingtechnologieën kunt u uw browser zo instellen dat alle of sommige browsercookies worden geweigerd, of dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden verzonden. Voor meer informatie over hoe u uw cookie-instellingen kunt beheren, ga naar uw browserinstellingen. Indien u alle cookies, inclusief functionele cookies, uitschakelt of weigert, houd er dan rekening mee dat het mogelijk is dat sommige delen van deze site niet toegankelijk zijn of niet naar behoren werken.

 • Recht om een klacht in te dienen bij ons of de toezichthoudende instanties: Mogelijk hebt u het recht om een klacht in te dienen bij ons en bij de toezichthoudende autoriteit, in het bijzonder de gegevensbeschermingsautoriteit die bevoegd is voor uw woonplaats.

Uw privacyrechten in Californië

Paragraaf 1798.83 van het Burgerlijke Wetboek van Californië staat gebruikers van onze websites die inwoners van Californië zijn, toe om bepaalde informatie op te vragen met betrekking tot onze openbaarmaking van persoonsgegevens aan derden voor hun directmarketingdoeleinden. Voor een dergelijk verzoek kunt u een e-mail sturen naar data.protection@nsf.org of stuur een brief naar Data Protection Team, NSF International,789 North Dixboro Road, Ann Arbor, MI 48105, USA.

Gegevensbeveiliging

We hebben maatregelen getroffen die ontworpen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies door ongeval en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking.

De veiligheid en beveiliging van uw gegevens hangt ook af van uzelf. Daar waar wij u een paswoord gegeven hebben (of daar waar u er zelf een gekozen hebt) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze websites, bent u er zelf verantwoordelijk voor uw paswoord vertrouwelijk te houden. Wij vragen u om met niemand uw paswoord te delen.

Jammer genoeg is informatieoverdracht via het internet niet volledig veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, kunnen wij niet garanderen dat de overdracht van de persoonsgegevens die naar onze websites verstuurd worden helemaal veilig verloopt. De overdracht van persoonsgegevens geschiedt op uw eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omzeiling van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de websites.

Gegevensbewaring

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om te voldoen aan het doel waarvoor ze zijn verzameld en gebruikt, tenzij er een langere periode noodzakelijk is voor onze wettelijke verplichtingen of ter verdediging van een rechtsvordering.

Cookies

Algemene principes met betrekking tot het gebruik van cookies en andere bestanden/tags

Onze websites gebruiken cookies, pixeltags en andere vormen van identificatie en lokale opslag (hierna gezamenlijk “tags/bestanden” genoemd) om u te onderscheiden van andere gebruikers van onze websites. Dit helpt ons om u een goede ervaring te bieden, wanneer u onze websites bezoekt en stelt ons ook in staat om onze websites en onze diensten te verbeteren.

In vele gevallen leiden deze tags/bestanden tot het gebruik van de verwerkings- of opslagmogelijkheden van uw apparaat. Sommige van deze tags/bestanden worden door NSF zelf ingesteld, andere door derden; sommige duren slechts zo lang als uw surfsessie, terwijl andere langer actief kunnen blijven op uw apparaat.

De technologieën die we gebruiken voor automatische gegevensverzameling kunnen in het bijzonder het volgende omvatten:

 • Cookies (of browsercookies). Een cookie is een klein bestandje dat geplaatst is op de harde schijf van uw computer. De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren. Als u wilt, kunt u naar uw browserinstellingen gaan om te zien hoe u cookies kunt verwijderen of weigeren. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen of weigeren, kan dit van invloed zijn op bepaalde functies of diensten van onze website. Als u ervoor kiest om cookies te verwijderen, kunnen ook de instellingen en voorkeuren die door deze cookies worden beheerd, inclusief advertentievoorkeuren, worden verwijderd en moeten deze mogelijk opnieuw worden gemaakt.
 • Flash-cookies. Bepaalde functies van onze websites kunnen lokaal opgeslagen objecten (of flash-cookies) gebruiken om informatie over uw voorkeuren en navigatie naar, van en op onze websites te verzamelen en op te slaan. Flash-cookies worden niet beheerd door dezelfde browserinstellingen als diegene die worden gebruikt voor browsercookies.
 • Webbakens. Pagina’s van onze websites en onze e-mails kunnen kleine elektronische bestanden, zogenaamde webbakens (ook wel clear gifs, pixel tags en single-pixel gifs genoemd) bevatten, die NSF bijvoorbeeld in staat stellen om gebruikers die zulke pagina’s bezocht hebben of een e-mail geopend hebben, te tellen en voor andere websitestatistieken (bijvoorbeeld de registratie van de populariteit van een bepaalde inhoud op de website en de integriteit van het controlesysteem en de server).

Cookies worden ook gebruikt om informatie te verzamelen voor remarketing, re-engagement of soortgelijke doelgroepen. Deze cookies onthouden of u de websites hebt bezocht en stellen ons in staat om u advertenties aan te bieden wanneer u andere sites bezoekt. Andere retargetingcookies kunnen de termen onthouden die u hebt gebruikt bij zoekopdrachten in zoekmachines, zodat we u advertenties kunnen aanbieden voor diensten die relevant zijn voor die zoektermen. We werken samen met derden die cookies in uw webbrowser kunnen plaatsen, zodat we u advertenties kunnen aanbieden op basis van uw zoekactiviteit. U kunt remarketingcookies hier uitschakelen: Cookie-instellingen

Indien vereist door de toepasselijke wetgeving, zullen we uw toestemming verkrijgen voordat we uw gegevens door middel van deze technologieën verzamelen.  Voor informatie over het beheren van uw privacy- en beveiligingsinstellingen voor cookies, zie “Uw rechten als betrokkene”.

Sommige rechtsgebieden, zoals de Volksrepubliek China, vereisen de openbaarmaking van een reeks details over buitenlandse ontvangers. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via onderstaande contactgegevens.

Deze tags/bestanden kunnen in verschillende categorieën vallen: (i) diegene die nodig zijn voor de functionaliteit of diensten die u verzoekt of voor de overdracht van communicatie (functionaliteitstags/-bestanden); (ii) diegene die we gebruiken om prestatie- en doelgroepstatistieken uit te voeren met betrekking tot onze website (analytische tags/bestanden) en (iii) de rest (tracking via een netwerk van andere websites, advertenties, enz.) (andere tags/bestanden).

Onze websites kunnen advertenties, promoties, co-branded functies, links naar andere websites en andere programma’s aangeboden door of in samenwerking met externe bedrijven, zoals Facebook, Microsoft en Google. Naast het rechtstreeks verzamelen van informatie van u, kunnen deze externe bedrijven trackingtechnologie gebruiken om de effectiviteit van hun advertenties te meten, de advertentie-inhoud te personaliseren of optimaliseren, en gebruikers te volgen die op de links klikken die via de websites beschikbaar worden gesteld.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Wijzigingen die we in onze privacyverklaring aanbrengen, zullen op deze pagina openbaar worden gemaakt met een mededeling op de betreffende startpagina van de website, waarin wordt vermeld dat de privacyverklaring is bijgewerkt. Als we materiële wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met de persoonsgegevens van onze gebruikers, zullen we u hiervan op de hoogte stellen via een kennisgeving naar uw hoofd-e-mailadres of op de relevante startpagina van de website, en uw toestemming verkrijgen (indien vereist door de wet). De datum waarop het privacybeleid het laatst is herzien, wordt onderaan de pagina weergegeven. U bent zelf verantwoordelijk voor het periodiek bezoeken van onze websites en deze privacyverklaring om te controleren op eventuele wijzigingen.

Contactinformatie

Indien u vragen of opmerkingen hebt over deze privacyverklaring en onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via: Data Protection Team, NSF International, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor MI 48105 of via e-mail naar data.protection@nsf.org of telefonisch op: 800-NSF-MARK (800-673-6275 (gratis in de VS) of (+1) 734-769-8010. Voor personen in de Volksrepubliek China kunt u ook contact opnemen met china@nsf.org.

Laats herzien: 2 januari 2024