Inleiding tot de site

De publicatie van deze website gebeurt door NSF Euro Consultants NV met BTW-nummer BE 0440.521.936 en met hoofdzetel in Avenue Pasteur 21, 1300 Waver, België.

De verantwoordelijke uitgever voor de website kan telefonisch gecontacteerd worden op het nummer +32 2 703 03 50 en aangeschreven worden per e-mail via contact@consumerfeedback.be.

De website is gehost bij: OVH Groupe SAS, rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Deze pagina beschrijft de voorwaarden van een juridische overeenkomst (hierna, “Gebruiksvoorwaarden”) tussen u en NSF Euro Consultants NV, die ook namens haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen optreedt (hierna gezamenlijk “NSF” genoemd). Door deze website te raadplegen, via volgend webadres https://consumerfeedback.be/ of gebruik te maken van zijn inhoud (zoals hieronder gedefinieerd), erkent en verklaart u uitdrukkelijk dat u de Gebruiksvoorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u deze vrijwillig en onherroepelijk respecteert en accepteert. U stemt er ook mee in om alle wetten en regelgeving na te leven die van toepassing zijn op het gebruik van deze website, het internet en de activiteiten verbonden aan het gebruik van deze website.

Als u het niet eens bent met deze Gebruiksvoorwaarden, gebruik dan deze website niet. Indien u, of de instantie van wie u een login-ID en wachtwoord ontving, zich heeft geabonneerd op bepaalde inhoud of diensten of zich heeft geregistreerd om gebruik te maken van bepaalde diensten die op deze website worden aangeboden en dit door middel van een schriftelijke overeenkomst, in de vorm van een addendum, bestelformulier of andere, (hierna “Overeenkomst”), dan zijn deze Gebruiksvoorwaarden een aanvulling op die overeenkomst en het gebruik van deze website is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst bovenop de Gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, erkent u dat u de Overeenkomst hebt gelezen en erdoor gebonden bent (als u een kopie van de Overeenkomst wenst, neem dan contact op met de contractbeheerder van uw bedrijf).

NSF behoudt het recht om op elk moment de Gebruiksvoorwaarden aan te passen, te wijzigen, te verwijderen of uit te breiden. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van kracht. Het feit dat u de website en zijn inhoud blijft raadplegen en gebruiken na de publicatie van de wijzigingen aan de Gebruiksvoorwaarden, betekent dat u deze wijzigingen gelezen en aanvaardt hebt. Als u de Gebruiksvoorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk stoppen met het raadplegen of gebruiken van deze website en zijn Inhoud. Eventuele aanvullingen of wijzigingen op de Gebruiksvoorwaarden door u voorgesteld, zijn niet van kracht of hebben geen effect, tenzij en totdat NSF deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft goedgekeurd.

Intellectuele eigendom

U verwerft absoluut geen rechten of licenties op deze website of zijn teksten, afbeeldingen, gebruikersinterfaces, visuele interfaces, foto’s, handelsmerken, logo’s, geluiden, muziek, audio, video, artwork, computercode, informatie, gegevens en materiaal (gezamenlijk, de “Inhoud” genoemd) met uitzondering van het beperkte recht om deze website en Inhoud te gebruiken voor uw eigen persoonlijke, interne, niet-commerciële doeleinden in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

NSF (of de betrokken partner of Data Provider van NSF (zoals hieronder gedefinieerd), naar gelang het geval) heeft de exclusieve eigendom en de intellectuele eigendomsrechten van deze website, met inbegrip van alle inhoud, modellen, software, informatie, gegevens, documentatie, computerprogramma’s, systemen, aanpassingen, verbeteringen, ontwerp, structuur, selectie, coördinatie, “look and feel” en inhoud, en verbeteringen, wijzigingen of aanvullingen erop. U mag dit materiaal niet kopiëren voor welk doel dan ook (ook niet door reverse engineering). U mag het niet aan derden bekendmaken voor welk doel ook; (ii) noch door handelingen of nalatigheid inbreuk plegen op NSF’s intellectuele eigendomsrechten op deze website of zijn Inhoud. U erkent dat deze website, ontwikkeld, samengesteld, voorbereid, herzien, geselecteerd en opgemaakt is door NSF en anderen (met inbegrip van informatiebronnen van derden (“Data Provider”)) en zij daarvoor gebruik maakten van methoden en beoordelingsnormen ontwikkeld en toegepast middels de nodige investeringen in tijd, moeite en geld, en dat dit aldus een waardevolle intellectuele eigendom vormt en deel uitmaakt van de bedrijfsgeheimen van NSF en/of de Data Provider.

U mag op geen enkele wijze handelsmerken, handelsnamen of servicemerken van NSF gebruiken op een manier die toegankelijk of beschikbaar is voor derden. U erkent dat u geen eigendoms- of licentierechten hebt voor een van deze namen of merken.

Hyperlinks

Deze website kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden u ter informatie doorgegeven en NSF is op geen enkel manier verantwoordelijk voor de inhoud van een gekoppelde website. Bovendien impliceert een link naar een niet-NSF-website niet dat NSF-verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze derdenwebsite heeft of aanvaardt.

Afwijzing van garanties.

DEZE WEBSITE MET ZIJN INHOUD WORDT DOOR NSF VERSTREKT OP EEN “AS IS”-BASIS. NSF, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, NOCH DE DATA-PROVIDER, BIEDT GEEN ENKELE, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE JUISTHEID, ACTUALITEIT OF VOLLEDIGHEID VAN DEZE WEBSITE OF ZIJN INHOUD, EN EVENMIN VOOR RESULTATEN DIE U OF ANDEREN ZOEKEN TE VERKRIJGEN OF BEREIKT HEBBEN DOOR HET GEBRUIK VAN ZIJN INHOUD. U ERKENT HIERBIJ DAT ER GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES GEBODEN WORDEN VOOR EIGENDOM, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN DAT ER GEEN ENKELE GARANTIE, BORGSTELLING OF VERKLARING GEGEVEN WORDT DOOR NSF, EEN GELIEERDE ONDERNEMING OF DATA-PROVIDER, MET UITZONDERING VAN DE VERKLARINGEN VAN NSF DIE SPECIFIEK IN DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZIJN UITEENGEZET.

Geen aansprakelijkheid.

NSF, NOCH ZIJN GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DATA-PROVIDER, IS OP GEEN ENKELE WIJZE AANSPRAKELIJK VOOR EVENTUELE ONJUISTHEDEN, FOUTEN OF OMISSIES -ONGEACHT DE OORZAAK – IN DE INHOUD DIE HIERONDER WORDT VERSTREKT OF VOOR EVENTUELE SCHADE (DIRECT OF INDIRECT) DOOR U OF EEN VAN UW KLANTEN OPGELOPEN EN, DIE DAARUIT ZOU ZIJN VOORTGEVLOEID. BINNEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN, ZAL NSF, NOCH HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF DATA-PROVIDER, IN GEEN ENKEL GEVAL ENIGE AANSPRAKELIJKHEID AANVAARDEN TEGENOVER U OF EEN DERDE PARTIJ DIE VIA U TOEGANG HEEFT TOT DEZE WEBSITE EN/OF ZIJN INHOUD EN DIE VOORTVLOEIT UIT EEN CONTRACT (INCLUSIEF EEN VERGOEDING), ONRECHTMATIGE DADEN (INCLUSIEF NALATIGHEID), GARANTIES (UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET), KRACHTENS DE WET OF ANDERSZINS, EN IN GEEN GEVAL VOOR DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF VOOR EEN SCHADEVERGOEDING BIJ WIJZE VAN STRAF OF VOORBEELD MET BETREKKING TOT HET VOORWERP VAN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN, VAN DEZE WEBSITE EN/OF ZIJN INHOUD, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, VERLIES VAN INKOMSTEN, VERLIES VAN BUSINESS, VERLIES VAN KANSEN, ONGEACHT OF DERGELIJKE SCHADE HAD KUNNEN WORDEN VOORZIEN, VERHINDERD OF AAN NSF AANGEKONDIGD WORDEN.

Cookies en tracers

De site heeft een publieksmeetsysteem, evenals een deelfunctie op sociale netwerken.

Volgens de EU-richtlijn moeten internetgebruikers op de hoogte worden gebracht en hun toestemming geven voordat tracers worden ingevoegd (beter bekend als “cookies”). Internetgebruikers hebben de mogelijkheid om te kiezen om niet getraceerd te worden door middel van het instellen van hun internetbrowser zodat die de installatie van cookies weigert. Zie uw browserinstellingen voor meer informatie over het beheer van uw cookies. Als u alle cookies, inclusief functionele cookies, uitschakelt of weigert, moet u er rekening mee houden dat sommige delen van deze site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet goed werken.

Meting van het publiek

Cookies voor publieksmeting zijn kleine bestanden waarmee men verkeersstatistieken op de website kan kennen en analyseren: de bezochte pagina’s, het aantal bezoeken, het bouncepercentage, de oorsprong van de bezoeken,… Cookies voor publieksmetingen zijn volledig anoniem.

Sociale netwerken

Sociale media-cookies worden gekoppeld aan knoppen die het gemakkelijker maken om pagina’s en artikelen op sociale netwerken te delen.

Privacybeleid

Bij NSF streven we ernaar om de privacy en veiligheid van onze gebruikers, klanten en leveranciers, evenals hun vertegenwoordigers, te garanderen met betrekking tot alle producten, diensten, applicaties en websites van NSF.

Deze privacyverklaring beschrijft de soorten informatie die we van u kunnen verzamelen of die u ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u de site bezoekt, en de manier waarop wij informatie verzamelen, gebruiken, bewaren, beschermen en openbaar maken. Lees deze privacyverklaring zorgvuldig om inzicht te krijgen in ons beleid en onze praktijken met betrekking tot uw informatie en hoe we deze zullen behandelen.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd veranderen. Gelieve deze regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van updates. Heeft u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op via volgend e-mailadres: data.protection@nsf.org.

Persoonsgegevens

Kinderen jonger dan 16 jaar

De site is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 16 jaar. We verzamelen niet bewust persoonlijke informatie van kinderen jonger dan 16 jaar. Als u jonger bent dan 16 jaar, mag u geen informatie op onze websites gebruiken of verstrekken of informatie over uzelf aan ons verstrekken, waaronder uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, pseudoniem of gebruikersnaam. Als we ontdekken dat we persoonlijke informatie van een kind jonger dan 16 jaar hebben verzameld of ontvangen zonder dat een ouderlijke toestemming (voor zover dergelijke toestemming vereist is) werd nagekeken, zullen we die informatie verwijderen. Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind jonger dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via ons team Gegevensbescherming: NSF, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor MI 48105 of via het e-mailadres: data.protection@nsf.org.

Soorten verwerkte persoonsgegevens

Wanneer u een verzoek indient of elektronisch informatie doorgeeft aan een NSF-entiteit (inclusief, maar niet beperkt tot, bestellingen, abonnementen, inschrijving, prijsvraag of enquêtedeelname, opmerkingen, feedback, formulieren, transacties, sollicitaties en cv’s), wordt u soms gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken, waaronder, maar niet beperkt tot, uw naam, titel, bedrijf, adres, telefoon- en faxnummers, e-mailadres en bedrijfssector, evenals bepaalde categorieën van persoonsgegevens (zoals desgevallend transactiegegevens). Wanneer u op de site surft, kunnen we ook automatisch elektronische identificatie- en configuratiegegevens verzamelen, zoals gegevens gerelateerd aan uw toestel of aan uw internetverbinding. In heel wat gevallen zal dit soort gegevens als persoonsgegevens worden beschouwd en onderhevig zijn aan de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Naast het rechtstreeks verkrijgen van persoonsgegevens van u of via uw toestel, kunnen wij dit soort persoonsgegevens ook via derden verkrijgen, bijvoorbeeld via onze zakenpartners.

In de rubriek ‘Cookies’ hieronder vindt u meer informatie over het verzamelen van geautomatiseerde informatie door middel van cookies en andere bestanden/tags van gelijke aard.

Doel van gebruik en verwerking

We gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u ons verstrekt, inclusief persoonlijke gegevens:

Op basis van een gerechtvaardigd belang om onze diensten te promoten:

O Om onze diensten, onze website en de inhoud ervan aan u voor te stellen.

O Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen op de website of van producten of diensten die wij aanbieden of leveren.

Op basis van een (mogelijk) contract met u of ons gerechtvaardigd belang bij het sluiten of uitvoeren van een contract met uw werkgever:

O Om u te voorzien van informatie, producten of diensten die u bij ons opvraagt.

O Voor elk ander doel waarvoor u uw gegevens verstrekt en om dat doel te halen.

O Om onze verplichtingen na te komen en onze rechten af te dwingen die voortvloeien uit contracten die tussen u en ons zijn gesloten, ook voor facturatie en incasso.

Voor elk ander doel, waarvoor wij uw toestemming krijgen.

De informatie die we automatisch verzamelen zijn statistische gegevens en bevatten geen persoonsgegevens, maar we kunnen deze bewaren of koppelen aan persoonsgegevens die we op andere manieren verzamelen of van derden ontvangen. Het helpt ons om onze site te verbeteren en een betere en gepersonaliseerde service te bieden, onder meer door ons in staat te stellen om:

 • u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze site.
 • uw zoekopdrachten te versnellen.
 • de grootte van onze doelgroep en gebruikspatronen in te schatten.
 • informatie over uw voorkeuren op te slaan (mailinglijsten waarvoor u zich hebt aangemeld, diensten waarin uw bedrijf geïnteresseerd is) en waarmee we onze site kunnen aanpassen aan uw individuele interesses.
 • We kunnen uw gegevens ook gebruiken om contact met u op te nemen om onze diensten die voor u interessant kunnen zijn voor te stellen. Als u niet wilt dat wij uw gegevens op deze manier gebruiken, raadpleeg dan ‘Uw rechten als betrokkene’.

Delen van uw persoonsgegevens

We kunnen zonder beperking geaggregeerde informatie over onze gebruikers openbaar maken zonder dat deze enig individu identificeert. We kunnen persoonsgegevens die we verzamelen of die u verstrekt, delen met onderstaande partijen of voor omschreven doeleinden overeenkomstig de bepalingen beschreven in deze privacyverklaring:

 • Aan onze dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen met het oog op het leveren van de service waarvoor u de informatie hebt geleverd.
 • Aan aannemers, dienstverleners en andere derden waarmee we samenwerken om ons bedrijf te ondersteunen en die gebonden zijn aan hun contractuele verplichtingen om persoonlijke informatie vertrouwelijk te houden en alleen te gebruiken voor de doeleinden waarvoor we deze aan hen bekendmaken.
 • Aan een koper of overnemer in geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van sommige of alle activa van NSF, hetzij bij een doorstart van activiteiten of als onderdeel van een faillissement, liquidatie- of soortgelijke procedure, waarbij persoonlijke informatie over onze websitegebruikers die in het bezit is van NSF tot de overgedragen activa behoort.
 • Om het doel te bereiken waarvoor u de informatie aanlevert.
 • Voor elk ander doel dat door ons wordt bekendgemaakt wanneer u de informatie verstrekt.
 • Met uw toestemming.

We kunnen ook uw persoonsgegevens delen:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief om te reageren op een overheids- of wettelijk verzoek.
 • Om onze algemene voorwaarden of gebruiksvoorwaarden of andere overeenkomsten te laten toepassen of af te dwingen, ook voor facturerings- en incassodoeleinden.
 • Als we van mening zijn dat openbaarmaking noodzakelijk of geschikt is om de rechten, eigendommen of veiligheid van NSF, onze klanten of anderen te beschermen.

Internationale gegevensoverdrachten

In geval van overdracht van persoonsgegevens van een land binnen de Europese Economische Unie naar een land buiten de Europese Economische Unie, zorgt NSF systematisch voor een adequaat beschermingsniveau voor de betrokken persoonsgegevens door middel van het gebruik van erkende hulpmiddelen (bijvoorbeeld het selecteren onderaannemers die een certificering “Privacy Shield” kunnen voorleggen of het gebruik van standaardcontracten voor de verwerking van persoonsgegevens  in overeenstemming met de clausulemodellen van de Europese Commissie). U kunt bijkomende informatie over dergelijke maatregelen bekomen (inclusief kopieën waar relevant) door contact op te nemen met NSF via onderstaande contactgegevens.

Uw rechten als betrokkene

Onder voorbehoud van de geldende wetgeving, beschikt u over een deel of alle rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals hierna volgt. U kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via NSF op data.protection@nsf.org. Vermeld uw persoonlijke gegevens en een middel waarmee uw identiteit kan gecontroleerd worden (bijvoorbeeld een kopie van uw identiteitskaart).

Houd er rekening mee dat NSF verzoeken die buitensporig zijn of misbruik maken van het desbetreffende recht, kan afwijzen.

 • Recht op inzage. U heeft het recht om een bevestiging te krijgen van NSF dat zij uw persoonsgegevens verwerken en desgevallend, toegang te krijgen tot een kopie van uw gegevens. Voor bepaalde soorten gegevens kunt u ook uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen.
 • Nauwkeurigheid van gegevens: recht op rectificatie en recht op verwijdering. U heeft de mogelijkheid om uw persoonsgegevens te laten corrigeren of verwijderen mits aan de geldende wettelijke vereisten wordt voldaan. Het recht op verwijdering is onderworpen aan verschillende uitzonderingen, met name met betrekking tot persoonsgegevens waarvan de verwerking noodzakelijk is ter ondersteuning van geschillen of voor de naleving van de wettelijke bewaarvereisten.

Houd er rekening mee dat het voor ons niet altijd mogelijk is om uw persoonlijke gegevens op de betreffende website te verwijderen zonder uw gebruikersaccount te verwijderen.

 • Limieten op verwerking: recht op beperking, recht op bezwaar en intrekking van toestemming. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens op basis van de rechtmatige belangen van NSF (zie hierboven) en om in specifieke omstandigheden de beperking van bepaalde vormen van verwerking te bekomen. Met name met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden, kunt u het recht hebben om op elk moment bezwaar aan te tekenen. Wanneer een verwerking is gebaseerd op toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken (zonder dat dit invloed heeft op de verwerking die aan het bezwaar voorafging).

U kunt dit recht uitoefenen door een e-mail te sturen naar data.protection@nsf.org waarin u uw verzoek duidelijk omschrijft. Als we u een promotionele e-mail hebben gestuurd, kunt u klikken op de uitschrijfknop onderaan de e-mail waardoor u uit toekomstige e-maillijsten verwijderd wordt. Deze opt-out is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens in het kader van een aankoop van diensten, het vragen naar uw ervaring met een uitgevoerde dienst of andere transacties.

Met betrekking tot cookies en trackingtechnologieën kunt u uw browser zo instellen dat hij alle of bepaalde browsercookies weigert of u waarschuwt wanneer cookies worden verzonden. Ga naar de browserinstellingen voor meer informatie over hoe u uw cookie-instellingen beheert. Houd er rekening mee dat, als u alle cookies, inclusief functionele cookies, uitschakelt of weigert, sommige delen van deze site niet meer toegankelijk kunnen zijn of niet meer goed functioneren.

 • Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteiten: U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, met name bij de bevoegde instantie die de gegevensbescherming opvolgt en bevoegd is voor uw woonplaats.

Gegevensbeveiliging

We passen maatregelen toe die erop gericht zijn om uw persoonlijke gegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of openbaarmaking.

De veiligheid en beveiliging van uw gegevens zijn ook uw verantwoordelijkheid. Wanneer we u een wachtwoord geven (of u zelf een wachtwoord kiest) om toegang te krijgen tot bepaalde delen van onze websites, bent u verantwoordelijk dat u dit wachtwoord vertrouwelijk gebruikt. We vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar onze websites worden verzonden niet garanderen. Elke overdracht van persoonsgegevens gebeurt op eigen risico. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacy-instellingen of beveiligingsmaatregelen op de websites.

Wijzigingen die we aanbrengen in onze privacyverklaring worden op deze pagina openbaar gemaakt en met een melding op de startpagina van de betreffende website waarin staat dat de privacyverklaring is bijgewerkt. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we omgaan met de persoonlijke gegevens van onze gebruikers, zullen we dit via een kennisgeving op uw primair e-mailadres melden of op de startpagina van de desbetreffende website. De datum waarop de privacyverklaring voor het laatst is herzien, staat onderaan de pagina genoteerd. U bent verantwoordelijk voor het periodiek bezoeken van onze websites en van deze privacyverklaring om eventuele wijzigingen te noteren.

Contactgegevens

Als u vragen hebt of commentaar wil delen over deze privacyverklaring en ons beleid inzake privacy, kunt u ons contacteren op het adres: Data Protection Team, NSF, 789 N. Dixboro Road, Ann Arbor MI 48105 of via e-mail op data.protection@nsf.org of door ons te bellen op: 800-NSF-MARK (800-673-6275 (gratis in de VS) of (+1) 734-769-8010.

Laatst gewijzigd: 30/06/2020